Seni Untuk Semua Atas Talian

 • KAMI KEMBALI DENGAN PROGRAM SENI UNTUK SEMUA CENDANA VERSI ATAS TALIAN!
  (UNTUK ARTIS, PENDIDIK SENI, GURU SENI DAN PEMBANTU GURU SENI SAHAJA)


  PERMOHONAN KINI DIBUKA!

  Seni Untuk Semua Atas Talian
  ialah sebuah program yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan seni dalam kalangan masyarakat untuk menerapkan penghayatan terhadap seni dan budaya Malaysia serta semangat cinta terhadap seni.

  Sekiranya anda seorang seniman, pendidik seni, guru seni atau pembantu guru, yang mempunyai pengalaman minimum dua (2) tahun dalam mengajar seni, inilah peluang unik untuk berkongsi karya seni anda dengan anak muda Malaysia dan orang yang mereka sayangi sebagai aktiviti bersama yang boleh dilakukan di rumah melalui program Seni untuk Semua CENDANA versi Atas Talian.

  Apakah yang perlu anda ketahui sebelum memohon untuk program Seni untuk Semua Atas Talian?

  1. Anda MESTI merancang kelas seni selama lima belas (15) minit yang bersesuaian untuk penerbitan atas talian;
  2. Kelas seni boleh ditujukan kepada masyarakat umum untuk semua peringkat umur sama ada pelajar dewasa mahupun muda;
  3. Bahasa pengantara untuk kelas seni boleh dijalankan sama ada dalam Bahasa Inggeris (BI) atau Bahasa Malaysia (BM);
  4. Aktiviti yang dicadangkan untuk kelas seni mestilah berurutan iaitu arahan langkah demi langkah yang mudah diikuti oleh sesiapa sahaja terutama masyarakat umum;
  5. Bahan untuk kelas seni mestilah selamat dan berpatutan dan mudah didapati di rumah.
  6. Penyerahan pelan pelajaran yang dicadangkan untuk kelas seni perlu dihantar dengan menggunakan templat yang disediakan di bawah;
  7. Anda MESTI menghantar demo pengajaran selama satu minit (1) untuk tujuan penilaian dan pemilihan. Demo pengajaran boleh dikongsi melalui pautan (daripada hos pihak ketiga iaitu YouTube, Vimeo) dan / atau dimuat naik ke dalam folder Google Drive bersama, dan dihantar bersama-sama dengan borang permohonan. Contoh demo pengajaran selama satu minit (1) disediakan di bawah untuk rujukan anda.

  Video Ikhsan Mimi Salleh
  Video Ikhsan Chamology

  Kelebihan Program Seni untuk Semua Atas Talian:
  • Bayaran berjumlah RM3,000 untuk individu dan RM4,500 untuk kumpulan seni / organisasi seni untuk kelas seni yang dirancang. Bayaran tersebut adalah untuk menampung semua kos yang berkaitan dengan pengeluaran dan / atau rakaman kelas seni;
  • Bengkel atas talian percuma mengenai cara merakam kelas seni menggunakan telefon bimbit;
  • Penyediaan latar digital dan penjenamaan untuk rakaman kelas seni;
  • Publisiti dan pemasaran untuk artis / pendidik seni / guru seni untuk episod masing-masing; dan
  • Peluang untuk memperkenalkan bentuk seni dan karya anda kepada orang ramai.

  Sila rujuk Terma Rujukan untuk maklumat lanjut.

  Untuk pertanyaan lanjut, sila kemukakan persoalan kepada artedu@cendana.com.my

  * CENDANA berhak untuk mengubah terma dan syarat tidak mengira waktu dan tanpa sebarang pemberitahuan.
  Permohonan 
  Dibuka
  Tarikh Akhir 
  Permohonan
  Notifikasi kepada 
  Pemohon
  Bengkel
  Rakaman di 
  Rumah
  Siaran Atas 
  Talian
  Permohonan
  Dibuka
  11 Ogos 2021
  Tarikh Akhir
  Permohonan

  7 September 2021
  11 Ogos 2021
  7 September 2021
  6 Oktober 2021
  Oktober 2021
  Oktober – November 2021
  November – Disember 2021
  Notifikasi kepada
  Pemohon
  6 Oktober 2021
  Bengkel
  Oktober 2021
  Rakaman di
  Rumah
  Oktober – November 2021
  Siaran Atas
  Talian
  November – Disember 2021
 • WE ARE BACK WITH THE ONLINE VERSION OF CENDANA’S SENI UNTUK SEMUA!
  (FOR ARTISTS, ARTS EDUCATORS, ARTS TEACHERS AND ASSISTANTS ONLY)


  APPLICATIONS ARE NOW OPEN!
  Seni untuk Semua Online
  is a programme that aims to promote arts education among the wider public and to instil an appreciation for Malaysian arts and culture.

  If you are an artist, arts educator, arts teacher or teacher assistant, who has a minimum of two (2) years’ experience in teaching art, here is a unique opportunity for you to share your craft to young Malaysians and their loved ones as an activity to be done at home under the online edition of Seni untuk Semua.

  What you need to know before applying for the Seni untuk Semua Online?
  1. You must curate a fifteen (15)-minute arts class suitable to be published online;
  2. The arts class can be for any age group i.e. adult or young learners;
  3. The medium of language for the television programme can be in Bahasa Malaysia (BM) or English (Eng);
  4. The proposed activity for the arts class must be sequential i.e., step by step instructions which are easy to follow;
  5. Materials for the arts class should be safe, affordable and easily found at home;
  6. Submission of a proposed lesson plan for the arts class is required using the template provided below;
  7. You MUST submit a one-minute (1) teaching demo for evaluation and selection purposes. The teaching demo can be shared via a link (from third party host i.e. YouTube, Vimeo) and/or uploaded on a shared Google Drive folder, and submitted together with the application form. Samples of the a one-minute (1) teaching demo are provided below for your reference.

  Video Courtesy of Mimi Salleh

  Video Courtesy of Chamology
  Benefits of Seni untuk Semua Programme:
  • An all-inclusive fee amounting to RM3,000 for individuals and RM4,500 for arts collectives/ arts organisations for the curated arts class. The fee is to cover all costs related to production and / or recording of the arts class;
  • A free online workshop on how to record an arts class using a mobile phone;
  • Provision of a digital backdrop and branding for the recording of the arts class;
  • Publicity and marketing for the artists/ arts educators/ arts teachers for their respective arts class; and
  • An opportunity to introduce your artform and your work to the wider public.

  Please refer to the Terms of Reference for more details.

  For further enquiries, please contact artedu@cendana.com.my

  * CENDANA reserves the right to change any terms and conditions at any time without prior notice.
  Open for 
  Application
  Application 
  Due Date
  Applicants notified 
  by
  Free online 
  workshop
  Recording at 
  Home
  Recording at 
  Home
  Published online
  Open for 
  Application

  11 August 2021

  Application
  Due Date

  7 September 2021

  11 August 2021
  7 September 2021
  6 October 2021
  October 2021
  October – November 2021
  October – November 2021
  November – December 2021
  Applicants notified
  by
  6 October 2021
  Free online
  workshop
  October 2021
  Recording at
  Home
  October – November 2021
  Recording at
  Home
  October – November 2021
  Published online
  November – December 2021
  21 May 2021
  21 May 2021
  13 June 2021
  5 July 2021
  July – Sept. 2021
Copyright © 2021 Cultural Economy Development Agency (CENDANA) | Terms of Service 
Ooops!
Generic Popup